Sr. No Name Des­ig­na­tion
01 Sh. Lalit Gandhi Managing Director
02 Sh. Kishore Gandhi Chair­man,Managing Director
03 Sh. Ajay Shah Advisor
04 Sh. L.K Sanghvi Advisor
05 Sh. Jayant Gandhi Direc­tor
06 Sh. Tejas R. Shah Direc­tor
07 Dr. Rajnesh Yadav Principal